понедељак, 29. фебруар 2016.

TAKO JE POČEO DRUGI SVETSKI RAT: Iz tajnih arhiva nemačkog MIP (12)

Englezi i Francuzi (po)klekli pred Hitlerom


Dnevni SVEDOK on-line u više nastavaka obelodanjuje dokumenta i materijala iz arhiva Ministarstva spoljnih poslova Nemačke (1937.-1938.) uoči Drugog svetskog rata...

x x x x x

 


TEKST SPORAZUMA ZAKLJUČENOG U MINHENU

SPORAZUM IZMEĐU NEMAČKE, UJEDINJENE KRALJEVINE, FRANCUSKE I ITALIJE, ZAKLJUČEN U MINHENU 29 septembra 1938 god.


Nemačka, Ujedinjena Kraljevina, Francuska i Italija, saglasno sporazumu koji je već principijelno postignut u pogledu ustupanja Sudetsko-nemačke oblasti, sporazumele su se o sledećim uslovima i načinu ovog ustupanja, kao i o merama za to potrebnim:— i na osnovu ovog sporazuma izjavljuju da smatraju sebe odgovornim, svaka posebno, za obezbeđenje mera potrebnih za njegovo izvršenje.
1) Evakuacija će početi 1 oktobra.
2) Ujedinjena Kraljevina, Francuska i Italija saglasile su se da evakuacija teritorije bude izvršena do 10 oktobra, a da se uređaji koji tamo postoje ne unište, i da čehoslovačka vlada snosi odgovornost za to da evakuacija oblasti bude sprovedena bez oštećenja pomenutih uređaja.
Način evakuacije detaljno će utvrditi međunarodna komisija koju će sačinjavati pretstavnici Nemačke, Ujedinjene Kraljevine, Francuske, Italije i Čehoslovačke.
Postepeno posedanje krajeva s pretežno nemačkim stanovništvom od strane nemačkih trupa počeće 1 oktobra. Četiri zone obeležene na priloženoj mapi okupiraće nemačke trupe sledećim redom:
Zonu broj I — 1 i 2 oktobra, zonu broj II — 2 i 3 oktobra, zonu broj III — 3, 4 i 5 oktobra, zonu broj IV — 6 i 7 oktobra.
Ostala oblast koja ima pretežno nemački karakter biće odmah utvrđena od  pomenute međunarodne komisije i biće posednuta od nemačkih trupa do 10 oktobra.
Međunarodna komisija, pomenuta u § 3, utvrdiće oblasti u kojima ima da se izvrši plebiscit. Te oblasti okupiraće međunarodne vojne jedinice dok plebiscit ne bude izvršen. Ista komisija utvrdiće način sprovođenja plebiscita u Sarskoj oblasti.. Međunarodna komisija će isto tako odrediti dan kada će se izvršiti plebiscit; međutim taj dan mora biti najkasnije do kraja novembra.
Definitivno određivanje granica poverava se međunarodnoj komisiji. Ova međunarodna komisija može, u izvesnim izuzetnim slučajevima, predložiti da četiri sile — Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Italija odobre neznatna otstupanja od strogo etnografskog principa prilikom utvrđivanja zona koje treba da budu predate bez plebiscita.
7) Predviđa se pravo opcije za one koji žele da se presele u ustupljene oblasti, kao i za one koji žele da ih napuste. Opcija se mora izvršiti u roku od šest meseci od dana potpisivanja ovog sporazuma. Nemačko-čehoslovačka komisija će utvrditi detalje opcije, iznaći će mere da se olakša razmena stanovništva i razjasniće na- čelna pitanja koja proisteknu iz te razmene.
8) Čehoslovačka vlada će u toku četiri nedelje od dana zaključenja ovog sporazuma otpustiti iz vojske i policije sve sudetske Nemce koji to žele. U istom roku čehoslovačka će vlada osloboditi sudetske Nemce koji su uhapšeni zbog političkih prestupa.
Minhen, 29 septembra 1938 god.

HITLER, ED. DALADJE, MUSOLINI I NEVIL ČEMBERLEN

Dodatak sporazumu

Nevil Čemberlen
Vlada njegovog veličanstva u Ujedinjenom Kraljevstvu i francuska vlada pridružile su se ovom sporazumu imajući na umu da one i dalje ostaju pri predlozima koje sadrži § 6 englesko- francuskih predloga od 19 septembra o međunarodnim garantijama novih granica čehoslovačke države protiv neizazvanog napada.
Čim bude uređeno pitanje poljske i mađarske manjine u Čehoslovačkoj, Nemačka i Italija će sa svoje strane pružiti Čehoslovačkoj garantije.
Minhen, 29 septembra 1938 god.

Dopunska deklaracija
Šefovi vlada četiri sile složili su se da će međunarodnu komisiju, predviđenu ovim sporazumom, sačinjavati državni sekretar Ministarstva spolznih poslova Nemačke, engleski, francuski i italijanski ambasadori, akreditovani u Berlinu, i jedan pretstavnik koga će odrediti čehoslovačka vlada.
Minhen, 29 septembra 1938 god.

Dopunska deklaracija
Sva pitanja koja nastanu u vezi s predajom teritorije spadaju u nadležnost međunarodne komisije.
Minhen 29 septembra 1938 god.

Dopunska deklaracija
Šefovi vlada četiri sile izjavljuju da će problem poljske i mađarske manjine u čehoslovačkoj, ako za tri meseca ne bude rešen sporazumom između zainteresovanih vlada, biti predmet daljeg pretresanja na idućem savetovanju šefova vlada četiri sile koji ovde prisustvuju.
Minhen, 29 septembra 1938 god.

KORTOVA ZABELEŠKA O MINHENSKOM SAVETOVANJU


Kopija Poverljivo
ZABELEŠKA O MINHENSKOM SAVETOVANJU
29 septembra 1938 god. 4 30 časova

Eduar Daladje , ministar narodne odbrane
i potpredsednik ministarskog saveta Francuske 1936-37.

Na dučeov predlog doneta je pre svega odluka da se pretrese svaka pojedina tačka italijanskog predloga, koji je bio ujutru dostavljen delegacijama. Najpre je bila jednoglasno primljena tačka 1 (početak evakuacije 1. X.).
Po tačci 2 firer je izjavio da pitanje modaliteta, ako se i po ovoj tačci postigne sporazum, neće izazvati velike teškoće. Njegov se predlog svodi na to da se pre svega utvrde na mapi određene etape nemačke okupacije, čije bi forme mogle docnije biti određene u komisiji, u kojoj će učestvovati i češki predstavnik.
Predsednik vlade Čemberlen je izjavio da se slaže s datumom završetka evakuacije nemačke oblasti koji je određen u tačci 2, naime 10 oktobra. Izrazio je, međutim, sumnju u mogućnost davanja garantija Nemačkoj sve dotle dok ne sazna kakav će stav Čehoslovačka zauzeti po pitanju evakuacije.
Definitivno određivanje granica poverava se međunarodnoj komisiji. Ova međunarodna komisija može, u izvesnim izuzetnim slučajevima, predložiti da četiri sile — Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Italija odobre neznatna otstupanja od strogo etnografskog principa prilikom utvrđivanja zona koje treba da budu predate bez plebiscita
Po pitanju da li je za davanje garantije predviđene u italijanskom predlogu potrebno prethodno zatražiti saglasnost Čehoslovačke, kao što bi to, izgleda, želeo mister Čemberlen, Daladje je rekao da mu se ne čini da je takva saglasnost neophodna. U svoje vreme on se u Engleskoj takođe u principu složio sa ustupanjem čehoslovačke teritorije bez prethodnog pitanja čehoslovačke vlade, i pored postojanja francusko-češkog pakta; on i danas zastupa gledište da ono što je jednom obećano mora biti i ispunjeno. Prigovor Čehoslovačke, koji je spomenut za vreme diskusije, da se evakuacija može izvršiti tek kada budu završena nova utvrđenja na češkoj teritoriji, Daladje je takođe odbio. pozivajući se na englesko-francusku garantiju. Zato evakuacija čisto nemačke oblasti može biti završena brzo; do teškoće će doći samo onde gde ima izdvojenih jezičkph ostrvca. U takvim reonima smatra celishodnim situaciju međunarodnu okupaciju od engleskih, italijanskih i francuskih trupa. Sem toga, po njegovu mišljenju, potrebno je kao dopunu Vilsonovom principu samoopredeljenja voditi računa o geografskim, ekonomskim i političkim realnim faktorima. Uz to se u pogledu jezičkih ostrvca može primeniti princip razmene stanovništva, koji se primenjuje u Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj i Poljskoj.
Predviđa se pravo opcije za one koji žele da se presele u ustupljene oblasti, kao i za one koji žele da ih napuste. Opcija se mora izvršiti u roku od šest meseci od dana potpisivanja ovog sporazuma. Nemačko-čehoslovačka komisija će utvrditi detalje opcije, iznaći će mere da se olakša razmena stanovništva i razjasniće načelna pitanja koja proisteknu iz te razmene
Firer je rekao da se slaže da reone sa spornom nacionalnom većinom ne okupiraju nemačke trupe, već da ih prvo okupiraju međunarodne vojne jedinice. On je spreman da se pokaže velikodušnim po pitanju određivanja granica teritorije ako bude primljena tačka 2. Njemu izgleda da je teza koju je istakao g. Daladje da pri određivanju granica treba voditi računa i o geografskim, ekonomskim i političkim momentima opasna, jer je to ona ista teza kojoj čehoslovačka država duguje za svoj postanak 1918 godine. Tada je bila stvorena formacija sposobna za život u ekonomskom, a nesposobna u nacionalnom pogledu. Sem toga, lakše je ukloniti teškoće ekonomskog karaktera nego nacionalne, utoliko pre što Čehoslovačka, koja ne pretstavlja naciju sa starom kulturom, ne može asimilirati nemačko stanovništvo.
Čehoslovačka vlada će u toku četiri nedelje od dana zaključenja ovog sporazuma otpustiti iz vojske i policije sve sudetske Nemce koji to žele. U istom roku čehoslovačka će vlada osloboditi sudetske Nemce koji su uhapšeni zbog političkih prestupa
Posle dugog pretresanja različitog značenja reči "garantija" u Engleskoj i na kontinentu redakcionoj komisiji je povereno ponovno formulisanje ove tačke. Posle dužeg pretresanja ova komisija je izradila uvod, koji se nalazi u tekstu ugovora, i ponovo formulisala tačku 2.
Od tog trenutka pregovori su dobili formu pretresanja pojedikih pitanja, te su s kartom u ruci bile određene zone koje se imaju evakuisati i reoni u kojima treba da se izvrši plebiscit. U toku pregovora Daladje je predložio da se izvrši razmena veće zone na šleskoj granici s pretežno nemačkim stanovništvom, u kojoj ima čeških utvrđenja, za odgovarajuće češke teritorije u Bohemskoj Šumi, napominjući pri tom da postojanje čeških utvrđenja nije jedini osnov za ovaj predlog. On ga podnosi vodeći takođe računa i o političkim odnosima i psihološkim momentima.
Kada je otišao na konferenciju, ostali smo nasamo s g. Guetkinom. Obojica smo mu ponovo detaljno objasnili potrebu da se plan revidira. Najznačajniji je bio njegov odgovor g. Mastniu da britanska delegacija odobrava nemački plan. Kada je ponovo pomenuo teškoće u pregovorima s Hitlerom, rekao sam mu da sve to u stvari zavisi od čvrstine dveju zapadnih velikih sila, na što mi je Guetkin vrlo ozbiljno izjavio: "Ako vi ovo ne primite, onda ćete uređivati svoje stvari s Nemačkom potpuno sami. Možda će se Francuzi ljubaznije izraziti, ali vas uveravam da oni dele naše gledište. I oni će se takođe povući..."
Firer je odbio ovaj predlog, pozivajući se na nemački karakter pomenute oblasti, ali posle dužih pregovora pristao je da primi formulaciju o izmeni granica koja je uneta u tekst ugovora (vidi tačku 6 Minhenskog sporazuma).
Daladje se na ovom srdačno zahvalio fireru i izjavio da će mu primanje ove formulacije znatno olakšati pozicije u Francuskoj. Po povratku u Francusku on će reći da je firer učinio ovaj gest iz lične pažnje prema njemu (Daladjeu).
Kao rezultat pojedinih razgovora između šefova vlada postignut je sporazum u nizu tačaka, koje je zatim definitivno formulisala redakciona komisija četiri sile uz učešće pravnih savetnika delegacija, i koje su prvi put pročitane oko 10 časova uveče. Definitivni tekst ugovora bio je gotov u 11 časova i od 11 do 12 časova izvršeno je njegovo potpisivanje na četiri jezika. Istovremeno bile su primljene: dopunska deklaracija o rešenju problema poljskih i mađarskih manjina na osnovu Musolinijeva predloga; dalje, dopunski sporazum o garantiji novih granica češke države; dopunska deklaracija prema kojoj sva pitanja, koja se budu pojavila u vezi s predajom teritorije, spadaju u nadležnost međunarodne komisije koja treba da se osnuje, kao i još jedna dopunska deklaracija o sastavu međunarodne komisije u Berlinu.
U zaključku firer je zahvalio stranim državnicima za prihvatanje njegova poziva na savetovanje četvorice u Minhenu, kao i za njihove napore za postizanje povoljnih rezultata pregovora. Nemački narod, kao i drugi zainteresovani narodi pozdraviće ovaj rezultat s ogromnom radošću, i zahvalnost koju on u ovom trenutku izražava istovremeno je i zahvalnost u ime nemačkog naroda.
Čemberlen je odgovorio u ime stranih državnika i pridružio se firerovim zaključcima da će zainteresovani narodi sa zadovoljstvom primiti minhensko rešenje. On je sem toga podvukao značaj sporazuma za dalji razvoj evropske politike.
Potpisao: ERIH KORT

ZABELEŠKA HUBERTA MASARŽIKA O KONFERENCIJI ČETIRI VELIKE SILE U MINHENU 29 SEPTEMBRA 1938 god.


Naš avion krenuo je iz Ruzina u 3 časa po podne 29. septembra 1938 god. Posle 1 časa i 20 minuta bili smo u Minhenu. Na aerodromu priređen nam je doček određen za ličnosti sumnjive s gledišta policije. U policiskom automobilu, u pratnji saradnika gestapoa, odvezli su nas u hotel "Regina" gde je bila smeštena i engleska delegacija. Pošto je konferencija već bila u punom toku, bilo nam je teško da se povežemo s rukovodećim članovima francuske ili engleske delegacije; pa ipak pozvali smo telefonom prvo g. Roša, a zatim g. Ešton-Guetkina. Ovaj mi je rekao da bi hteo odmah da razgovara sa mnom u hotelu.
Prvi sastanak s njim imao sam u 7 časova uveče. G. Guetkin je bio vrlo nervozan i škrt na rečima. Iz njegovih opreznih primedbi razumeo sam da je neki plan, čiju sadržinu g. Guetkin zasada nije mogao da mi saopšti, već skoro gotov i da je ovaj plan mnogo gori od englesko-francuskog predloga. Na našoj crvenoj mapi objasnio sam mu sve naše zaista životne interese i on je pokazao izvesno razumevanje po pitanju Moravskog koridora, ma da je potpuno ignorisao druge strane problema.
Po njegovim rečima, konferencija treba da se završi najkasnije sutra, u subotu. Dosad je bilo reči jedino o Čehoslovačkoj i ni o čem drugom. Skrenuo sam mu pažnju na posledice takvog plana s gledišta unutrašnje politike, privrede i finansija. On je odgovorio da ja nemam pojma kako je teška situacija za zapadne sile i kako je teško voditi pregovore s Hitlerom. Zatim je g. Guetkin otišao na konferenciju, obećavši da ćemo biti pozvani već za vreme prvog odmora.
U 10 časova uveče g. Guetkin je pozvao d-ra Mastnia i mene kod ser Horacija Vilsona, koji nam je u prisustvu g. Guetkina i prema jasno izraženoj želji g. Čemberlena u glavnim crtama objasnio novi plan i predao nam kartu na kojoj su obeležene oblasti koje će biti odmah okupirane. Na moje prigovore on je dva puta potpuno jasno odgovorio da svojim izjavama ne može ništa dodati. Nije poklonio nikakvu pažnju našim primedbama o ogromnom značaju koji za nas imaju određeni krajevi i teritorije. Kada je otišao na konferenciju, ostali smo nasamo s g. Guetkinom. Obojica smo mu ponovo detaljno objasnili potrebu da se plan revidira. Najznačajniji je bio njegov odgovor g. Mastniu da britanska delegacija odobrava nemački plan.
Kada je ponovo pomenuo teškoće u pregovorima s Hitlerom, rekao sam mu da sve to u stvari zavisi od čvrstine dveju zapadnih velikih sila, na što mi je Guetkin vrlo ozbiljno izjavio:
"Ako vi ovo ne primite, onda ćete uređivati svoje stvari s Nemačkom potpuno sami. Možda će se Francuzi ljubaznije izraziti, ali vas uveravam da oni dele naše gledište. I oni će se takođe povući..."
Objašnjeno nam je na prilično grub način, i to od — Francuza, da je to presuda bez prava na apelaciju i bez mogućnosti da se unesu ispravke. G. Čemberlen nije krio da je umoran. Pošto je tekst bio pročitan, predana nam je druga, nešto ispravljena karta. Pozdravili smo se i otišli. Čehoslovačka Republika u granicama od 1918 godine prestala je da postoji
U 1.30 časova po podne odveli su nas u dvoranu konferencije, u kojoj su se okupili g. Nevil Čemberlen, g. Daladje, ser Horacije Vilson, g. Leže, g. Guetkin, g. Mastni i ja. Vladala je mučna atmosfera: čekalo se objavljivanje presude. Francuzi su bili očigledno zbunjeni i, kako je izgledalo, svesni od kolikog je značaja ovaj događaj za ugled Francuske. G. Čemberlen je u kratkom uvodnom govoru pomenuo sporazum koji je malopre zaključen i dao g. Mastniu tekst sporazuma da ga pročita. Prilikom čitanja teksta mi smo u nekoliko slučajeva molili za objašnjenje. Tako sam ja molio g. Ležea i Vilsona da ml izvole objasniti reči „preponderantly German character“ u čl. 4. G. Leže nije ništa rekao o procentualnoj srazmeri, već je samo kazao da je to — pitanje o većinama koje se proračunavaju prema predlozima koje smo primili. G. Čemberlen je isto tako potvrdio da se radi samo o izvršenju plana koji smo već primili. Kada smo došli na čl. 6, pitao sam g. Ležea da li treba da gledamo u njemu klauzulu o zaštiti naših životnih interesa, kao što nam je to bilo obećano u njihovim prvim predlozima. G. Leže je odgovorio: "Da", ali da to može biti samo u malom obimu i da će ovo pitanje ući u nadležnost međunarodne komisije. Dr Mastni je pitao g. Čemberlena da li će čehoslovački član komisije imati isto pravo glasa kao i ostali članovi, na što je Čemberlen odgovorio potvrdno. Na pitanje da li će se u plebiscitnoj zoni nalaziti međunarodne ili britanske oružane snage, dobili smo odgovor da se ovo pitanje još pretresa, ali da će možda učestvovati i italijanske i belgiske trupe.
Dok je g. Mastni razgovarao s Čemberlenom o manje značajnim pitanjima (Čemberlen je pri tom neprestano zevao i nije odavao ni najmanje znakove zbunjenosti), upitao sam  g. Daladjea i Ležea da li od naše vlade očekuju neku deklaraciju ili odgovor na predloženi nam sporazum. G. Daladje, koji je očigledno bio zbunjen, nije odgovorio ništa, dok je g. Leže odgovorio da četiri državnika ne raspolažu s dovoljno vremena i jasno izjavio da nikakav odgovor od nas ne očekuju, da smatraju da je plan primljen i da naša vlada mora još danas, najdalje do 5 časova ujutru, da uputi svoga predstavnika u Berlin na sednicu međunarodne komisije. A zatim je rekao da čehoslovački činovnik, koga ćemo mi poslati, mora biti u Berlinu u subotu da bi se odredile pojedinosti o evakuaciji prve zone. Atmosfera je postajala sve mučnija za sve prisutne.
Objašnjeno nam je na prilično grub način, i to od — Francuza, da je to presuda bez prava na apelaciju i bez mogućnosti da se unesu ispravke.
G. Čemberlen nije krio da je umoran. Pošto je tekst bio pročitan, predana nam je druga, nešto ispravljena karta. Pozdravili smo se i otišli. Čehoslovačka Republika u granicama od 1918 godine prestala je da postoji. U predsoblju razgovarao sam još s g. Rošom koji me je pitao kakva će biti reakcija u našoj domovini. Odgovorio sam kratko da ne isključujem ni najgore i da treba biti spreman na najozbiljnije događaje.
(U narednom broju: Predaja minhenskih zahteva - razgovori u zoru)

Нема коментара: